درمان ریشه مجدد و بررسی علل عدم موفقیت درمان ریشه قبلی

درمان ریشه مجدد دندان
4 اسفند 99 اندو خدمات آرتمان درمان 4 نظر کاربران نوشته شده توسط آرتمان درمان

درمان ریشه مجدد و بررسی علل عدم موفقیت درمان ریشه قبلی

به طور کلی نیاز به درمان ریشه یا روت کانال تراپی (یا عصب کشی دندان که اشتباها به آن عصب کشی می‌گویند) زمانی پیش می‌آید که عفونت از مینا و عاج دندان عبور کرده و پالپ دندان را آلوده کرده باشد. پس از انجام درمان ریشه و برداشتن عفونت ایجاد شده، اگر به هر علت این عفونت باقی بماند و یا اینکه مجددا عفونت به کانال‌های ریشه دندان بازگردد، درمان ریشه که به طور اولیه انجام شده است با شکست مواجه شده و نیاز به درمان ریشه مجدد می‌باشد.

منظور از درمان ریشه مجدد دندان چیست؟

مطالعات پژوهشی نشان می‌دهد که میزان موفقیت درمان ریشه دندان بسیار بالا است وحدود ۸۸ درصد می‌باشد. بنابراین احتمال اینکه با شکست این درمان روبرو شویم اندک است. اما به هرحال در معدود مواردی ممکن است این اتفاق رخ دهد.

درمان ریشه مجدد، درمانی تخصصی است که نیاز به مهارت و صرف زمان بیشتر دارد، اما یکی از روش‌هایی است که با کمک آن می‌توان سلامت را مجددا به دندان بازگرداند و از کشیده شدن آن جلوگیری کرد.

چه عللی سبب عدم موفقیت درمان ریشه اولیه می‌شوند و نیاز به درمان ریشه مجدد را ایجاد می‌کنند؟

علل مختلفی وجود دارند که سبب می‌گردند عفونت باکتریایی و التهاب ناشی از آن به طور کامل بهبود نیابند و یا مجددا به کانال ریشه دندان بازگردند. در این حالت درمان ریشه که به طور اولیه انجام شده با عدم موفقیت مواجه شده و نیاز به درمان ریشه مجدد می‌باشد. به طور کلی نیاز به درمان ریشه مجدد پس از انجام درمان ریشه به طور اولیه به سه علت ایجاد می‌شود:

  1. عدم بهبودی
  2. بازگشت بیماری
  3. گسترش بیماری جدید

1-عدم بهبودی

عدم بهبودی پس از درمان ریشه در موارد زیر مشاهده می‌شود:

  • خطاهای حین کار مانند عدم تشخیص یکی از