شکست عصب کشی دندان

درمان ریشه مجدد دندان

درمان ریشه مجدد و بررسی علل عدم موفقیت درمان ریشه قبلی

9 دی 00 اندو خدمات آرتمان درمان 5 نظر کاربران نوشته شده توسط آرتمان درمان
به طور کلی نیاز به درمان ریشه یا روت کانال تراپی (یا عصب کشی دندان که اشتباها به آن عصب ...
مطالعه مقاله